I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Definicje:

Regulamin - niniejszy regulamin;

Usługodawca – MD Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000863487, NIP: 5213909441

Użytkownik – Przedsiębiorca – przewoźnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonująca przewóz towarów, który korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Usługi;

Usługa – zapewniana przez Usługodawcę możliwość połączenia Urządzenia ZSL posiadanego przez Użytkownika z systemem Sent Geo, w celu wykonywania przez Użytkownika obowiązków określonych w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U.2017.708 z dnia 2017.04.03 z późn. zm.);

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Usługi, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

3. System informatyczny potrzebny do realizacji Usługi jest własnością Usługodawcy i jest administrowany przez Usługodawcę.

4. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Użytkownik zobowiązany jest także do ponoszenia kosztów związanych z dostępem do Internetu i kosztów transmisji danych, zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta.

6. Korzystanie z Usługi wymaga przeglądarki internetowej z dostępem do internetu

7. Korzystanie z Usługi może wiązać się z koniecznością uzyskiwania jej aktualizacji udostępnianych przez Usługodawcę.


II. UŻYTKOWNIK


1. Status Użytkownika uzyskuje każdy korzystający z Usługi Przewoźnik.

2. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Usługi.

3. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.


III. REJESTRACJA/LOGOWANIE


1. Użytkownik rejestruje się na stronie https://sent.cloud/register wpisując swoje dane i akceptując regulamin usługi.

2. Użytkownik otrzymuje email z linkiem aktywacyjnym konto na adres podany przy rejestracji.

3. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik ustanawia swoje hasło aktywując tym samym konto.

4. Użytkownik loguje się za pomocą nr NIP i ustanowionego hasła.

5. Po zalogowaniu się Użytkownik dodaje integrację ze swoim systemem telematycznym na podstawie danych dostarczonych mu przez dostawcę systemu telematycznego.

6. Po dodaniu integracji usługa działa.


IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY/ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika tj. po zarejestrowaniu lub logowaniu na podstawie pkt. III Regulaminu.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:

(1) z chwilą wyrejestrowania/wylogowania się Użytkownika ze strony określonej w pkt. III ust. 1 Regulaminu.

(2) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:

(a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika;

(b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi,

(c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika, uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę,

(d) z powodu niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie z Usługi.

3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt 1 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).


V. CENNIK/SLA

1. Cennik dostępny na stronie: https://sent.cloud/pricing

2. SLA gwarantujące działanie usługi przez 99% czasu w skali miesiąca.

3. W przypadku gdy usługa nie jest w stanie pobierać danych ze zintegrowanego systemu telematycznego dłużej niż przez 1 godzinę to użytkownik otrzymuje powiadomienie SMS na nr telefonu podany podczas rejestracji.

4. Klient ma prawo w każdej chwili usunąć konto. W tym celu musi wysłać prośbę na adres info@sent.cloud.

5. Faktura jest wysyłana w formie elektronicznej z dołu na koniec miesiąca kalendarzowego na adres email podany przy rejestracji.

6. Kwota na fakturze zgodna z cennikiem, na podstawie liczby pojazdów, które w danym miesiącu kalendarzowym przesyłały pozycję z zintegrowanego systemu telematycznego użytkownika. Kwota ta zostanie zwiększona o podatek VAT według odpowiedniej stopy.


VI. SPOSÓB KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUGI

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Usługi, Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: info@sent.cloud.


VII. PRAWA WYŁĄCZNE

System informatyczny umożliwiający korzystanie z Usługi, jak również wszelkie jego aktualizacje, adaptacje i modyfikacje stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji związanych z działaniem Usługi.

2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres info@sent.cloud w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.


IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ/PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego działania Usługi.

2. Usługodawca zastrzega prawo do:

- Zmiany cech użytkowych i możliwości Usługi, w szczególności zakresu oraz rodzaju funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 rozdziału X Regulaminu.

- Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Usługi oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonej Usługi;

- Czasowego wstrzymania działania Usługi ze względu na niezbędne prace konserwacyjne, prace związane z modyfikacją lub inne prace mające na celu doskonalenie funkcjonowania Usługi oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonej Usługi;

- Zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia Usługi w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z świadczenia Usługi, po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników z uwzględnieniem uiszczonych przez Użytkowników opłat.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, podanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji, jest MD Poland Sp. z o.o (dalej jako „Administrator”).

2. Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji, późniejszej edycji konta oraz w momencie przystąpienia do korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach Usług świadczonych w ramach Aplikacji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane osobowe przekazane / udostępnione przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach, w przypadku gdy Użytkownik wyrazi osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

4. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach na podstawie Regulaminu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania z Usługi.

8. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Użytkownika dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: info@sent.cloud.

9. Administrator traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

10. W razie zaistnienia takiej konieczności dane Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zostało powierzone ATM S.A., w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania).


XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie https://sent.cloud/pricing.

2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej.

3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 roku.